EPOL.US Statystyka 2010 - 2024

 

###-----------------------------------[ Styczen ]----------------------------------------------###
01-02 avg_-0.288571 stddev_1.93524 varL_-2.223811 varP_1.646669 _#_ high_2.8100 low_-3.280 mediana_.6000
01-03 avg_0.162727 stddev_1.6651 varL_-1.502373 varP_1.827827 _#_ high_3.2400 low_-2.220 mediana_.3600
01-04 avg_0.477273 stddev_1.9096 varL_-1.432327 varP_2.386873 _#_ high_3.2000 low_-2.980 mediana_-.8600
01-05 avg_-0.731 stddev_1.38943 varL_-2.12043 varP_.65843 _#_ high_2.2200 low_-2.430 mediana_.9800
01-06 avg_-0.314 stddev_1.55863 varL_-1.87263 varP_1.24463 _#_ high_2.9200 low_-2.250 mediana_-.6000
01-07 avg_0.224444 stddev_1.77667 varL_-1.552226 varP_2.001114 _#_ high_2.9900 low_-2.520 mediana_-.9900
01-08 avg_0.162222 stddev_1.08973 varL_-.927508 varP_1.251952 _#_ high_1.9800 low_-1.440 mediana_.3300
01-09 avg_0.168 stddev_0.986821 varL_-.818821 varP_1.154821 _#_ high_1.5400 low_-1.710 mediana_.9900
01-10 avg_0.717273 stddev_1.09653 varL_-.379257 varP_1.813803 _#_ high_2.6500 low_-.6800 mediana_-.5200
01-11 avg_0.167273 stddev_1.44109 varL_-1.273817 varP_1.608363 _#_ high_3.0200 low_-1.760 mediana_-.7100
01-12 avg_1.234 stddev_1.574 varL_-.340 varP_2.808 _#_ high_3.5800 low_-.8700 mediana_1.1100
01-13 avg_-0.449 stddev_1.10295 varL_-1.55195 varP_.65395 _#_ high_1.8200 low_-2.080 mediana_-.3400
01-14 avg_0.298889 stddev_0.961081 varL_-.662192 varP_1.259970 _#_ high_2.6700 low_-.8200 mediana_-.4600
01-15 avg_-2.15143 stddev_1.93728 varL_-4.08871 varP_-.21415 _#_ high_0 low_-5.760 mediana_-1.360
01-16 avg_-0.0542857 stddev_1.56182 varL_-1.6161057 varP_1.5075343 _#_ high_1.5300 low_-3.590 mediana_0
01-17 avg_0.242222 stddev_1.74188 varL_-1.499658 varP_1.984102 _#_ high_3.5700 low_-2.040 mediana_.4100
01-18 avg_0.0411111 stddev_1.99681 varL_-1.9556989 varP_2.0379211 _#_ high_3.1900 low_-3.320 mediana_.1700
01-19 avg_0.26 stddev_1.04114 varL_-.78114 varP_1.30114 _#_ high_1.8300 low_-1.500 mediana_.3100
01-20 avg_-0.22375 stddev_0.874227 varL_-1.097977 varP_.650477 _#_ high_1.1900 low_-1.520 mediana_-.3700
01-21 avg_-0.0714286 stddev_1.60061 varL_-1.6720386 varP_1.5291814 _#_ high_2.7200 low_-1.550 mediana_-1.550
01-22 avg_0.282222 stddev_1.16461 varL_-.882388 varP_1.446832 _#_ high_2.6000 low_-1.430 mediana_-.4700
01-23 avg_0.405 stddev_1.20891 varL_-.80391 varP_1.61391 _#_ high_2.5500 low_-1.140 mediana_.1900
01-24 avg_-0.713636 stddev_1.82713 varL_-2.540766 varP_1.113494 _#_ high_1.0400 low_-4.770 mediana_.9800
01-25 avg_0.264545 stddev_1.20563 varL_-.941085 varP_1.470175 _#_ high_3.5600 low_-.8500 mediana_-.7900
01-26 avg_0.616 stddev_0.570407 varL_.045593 varP_1.186407 _#_ high_1.5700 low_-.4500 mediana_.5800
01-27 avg_-0.694 stddev_1.70092 varL_-2.39492 varP_1.00692 _#_ high_1.8100 low_-3.850 mediana_-.4300
01-28 avg_0.05 stddev_2.05515 varL_-2.00515 varP_2.10515 _#_ high_3.1200 low_-3.470 mediana_.9700
01-29 avg_-0.113333 stddev_1.52178 varL_-1.635113 varP_1.408447 _#_ high_2.8200 low_-2.120 mediana_0
01-30 avg_-0.6 stddev_1.14272 varL_-1.74272 varP_.54272 _#_ high_1.3900 low_-2.690 mediana_.2400
01-31 avg_1.00909 stddev_0.958526 varL_.050564 varP_1.967616 _#_ high_2.6200 low_-1.090 mediana_1.9500
###-----------------------------------[ Luty ]----------------------------------------------###
02-01 avg_1.20727 stddev_1.30318 varL_-.09591 varP_2.51045 _#_ high_3.2500 low_-.8200 mediana_1.0600
02-02 avg_-0.279 stddev_1.3046 varL_-1.5836 varP_1.0256 _#_ high_1.9300 low_-2.830 mediana_-.6700
02-03 avg_0.059 stddev_1.53149 varL_-1.47249 varP_1.59049 _#_ high_3.6100 low_-2.250 mediana_.3000
02-04 avg_0.00666667 stddev_1.69054 varL_-1.68387333 varP_1.69720667 _#_ high_2.8900 low_-2.480 mediana_.2900
02-05 avg_0.217778 stddev_1.74182 varL_-1.524042 varP_1.959598 _#_ high_1.9800 low_-3.590 mediana_.7600
02-06 avg_-0.263 stddev_1.43268 varL_-1.69568 varP_1.16968 _#_ high_2.3100 low_-3.200 mediana_-.9800
02-07 avg_-0.291818 stddev_1.03913 varL_-1.330948 varP_.747312 _#_ high_.8700 low_-2.190 mediana_-.6000
02-08 avg_-0.186364 stddev_1.37075 varL_-1.557114 varP_1.184386 _#_ high_2.3900 low_-3.290 mediana_.4900
02-09 avg_0.477 stddev_0.922432 varL_-.445432 varP_1.399432 _#_ high_2.0600 low_-.8900 mediana_-.1800
02-10 avg_-1.154 stddev_1.29971 varL_-2.45371 varP_.14571 _#_ high_1.5100 low_-3.290 mediana_-.8500
02-11 avg_-0.0633333 stddev_1.672 varL_-1.7353333 varP_1.6086667 _#_ high_1.7800 low_-4.030 mediana_-.0500
02-12 avg_0.753333 stddev_1.1866 varL_-.433267 varP_1.939933 _#_ high_2.8700 low_-1.470 mediana_.9700
02-13 avg_-0.185 stddev_1.77608 varL_-1.96108 varP_1.59108 _#_ high_2.2500 low_-3.530 mediana_.0400
02-14 avg_0.0327273 stddev_1.46337 varL_-1.4306427 varP_1.4960973 _#_ high_2.7600 low_-1.890 mediana_0
02-15 avg_0.49 stddev_1.75 varL_-1.26 varP_2.24 _#_ high_5.1700 low_-1.380 mediana_-.2800
02-16 avg_0.45 stddev_1.56494 varL_-1.11494 varP_2.01494 _#_ high_3.4200 low_-2.280 mediana_.6000
02-17 avg_0.0485714 stddev_2.18338 varL_-2.1348086 varP_2.2319514 _#_ high_3.5000 low_-3.830 mediana_-.5500
02-18 avg_-0.71 stddev_0.470896 varL_-1.180896 varP_-.239104 _#_ high_0 low_-1.670 mediana_-.5200
02-19 avg_0.167143 stddev_0.569755 varL_-.402612 varP_.736898 _#_ high_1.0800 low_-.7800 mediana_.5500
02-20 avg_0.411429 stddev_1.67635 varL_-1.264921 varP_2.087779 _#_ high_3.4100 low_-2.090 mediana_-.1000
02-21 avg_-0.478889 stddev_1.58135 varL_-2.060239 varP_1.102461 _#_ high_2.4100 low_-3.040 mediana_-.9800
02-22 avg_-0.694545 stddev_1.63935 varL_-2.333895 varP_.944805 _#_ high_1.0900 low_-3.630 mediana_.3200
02-23 avg_-0.134 stddev_1.61233 varL_-1.74633 varP_1.47833 _#_ high_2.2700 low_-2.890 mediana_.0400
02-24 avg_-1.333 stddev_2.96189 varL_-4.29489 varP_1.62889 _#_ high_1.2500 low_-8.450 mediana_.8400
02-25 avg_0.0588889 stddev_2.29655 varL_-2.2376611 varP_2.3554389 _#_ high_5.1400 low_-2.630 mediana_-.1500
02-26 avg_-0.515556 stddev_1.19344 varL_-1.708996 varP_.677884 _#_ high_1.3700 low_-2.440 mediana_.8200
02-27 avg_-0.361 stddev_1.40337 varL_-1.76437 varP_1.04237 _#_ high_1.5800 low_-3.110 mediana_-.1900
02-28 avg_-0.516364 stddev_1.95155 varL_-2.467914 varP_1.435186 _#_ high_2.3300 low_-3.110 mediana_-.6600
02-29 avg_-0.81 stddev_0.530911 varL_-1.340911 varP_-.279089 _#_ high_0 low_-1.470 mediana_-.7900
###-----------------------------------[ Marzec ]----------------------------------------------###
03-01 avg_0.291818 stddev_2.00656 varL_-1.714742 varP_2.298378 _#_ high_3.1700 low_-4.240 mediana_.8500
03-02 avg_0.86 stddev_2.12221 varL_-1.26221 varP_2.98221 _#_ high_4.9200 low_-2.160 mediana_.2100
03-03 avg_-0.594444 stddev_3.27707 varL_-3.871514 varP_2.682626 _#_ high_2.6800 low_-6.930 mediana_.9600
03-04 avg_-0.576 stddev_2.31428 varL_-2.89028 varP_1.73828 _#_ high_3.3400 low_-6.310 mediana_.5200
03-05 avg_-0.563333 stddev_1.28806 varL_-1.851393 varP_.724727 _#_ high_1.1000 low_-3.350 mediana_.5400
03-06 avg_-0.451 stddev_1.79398 varL_-2.24498 varP_1.34298 _#_ high_1.8500 low_-4.070 mediana_.4500
03-07 avg_-0.672727 stddev_1.97116 varL_-2.643887 varP_1.298433 _#_ high_1.6600 low_-5.070 mediana_.6100
03-08 avg_0.668182 stddev_2.05543 varL_-1.387248 varP_2.723612 _#_ high_5.2400 low_-2.280 mediana_.8300
03-09 avg_-0.294 stddev_3.69204 varL_-3.98604 varP_3.39804 _#_ high_6.4500 low_-8.740 mediana_-.3200
03-10 avg_-0.594444 stddev_2.05638 varL_-2.650824 varP_1.461936 _#_ high_1.8700 low_-4.150 mediana_.4100
03-11 avg_-0.687 stddev_3.26791 varL_-3.95491 varP_2.58091 _#_ high_2.1500 low_-10.01 mediana_.1200
03-12 avg_-1.34 stddev_5.21846 varL_-6.55846 varP_3.87846 _#_ high_2.3400 low_-15.94 mediana_.0900
03-13 avg_-0.049 stddev_2.4473 varL_-2.4963 varP_2.3983 _#_ high_5.9800 low_-3.450 mediana_-.9800
03-14 avg_-0.0618182 stddev_0.646189 varL_-.7080072 varP_.5843708 _#_ high_1.2200 low_-.7100 mediana_.0600
03-15 avg_-0.00636364 stddev_2.09381 varL_-2.10017364 varP_2.08744636 _#_ high_3.5100 low_-3.530 mediana_-.0500
03-16 avg_-0.597 stddev_3.56265 varL_-4.15965 varP_2.96565 _#_ high_4.1800 low_-9.010 mediana_0
03-17 avg_2.07778 stddev_2.78825 varL_-.71047 varP_4.86603 _#_ high_8.4700 low_-1.800 mediana_1.8700
03-18 avg_-0.575 stddev_2.56092 varL_-3.13592 varP_1.98592 _#_ high_4.1700 low_-5.930 mediana_.0500
03-19 avg_-0.613333 stddev_1.31087 varL_-1.924203 varP_.697537 _#_ high_1.3200 low_-3.180 mediana_-.7800
03-20 avg_0.526 stddev_1.18186 varL_-.65586 varP_1.70786 _#_ high_2.3300 low_-1.490 mediana_.8900
03-21 avg_0.174545 stddev_1.87027 varL_-1.695725 varP_2.044815 _#_ high_3.1200 low_-2.540 mediana_-.4400
03-22 avg_-1.03818 stddev_1.54312 varL_-2.58130 varP_.50494 _#_ high_2.0700 low_-3.070 mediana_-1.550
03-23 avg_-0.556 stddev_1.89329 varL_-2.44929 varP_1.33729 _#_ high_2.6300 low_-2.870 mediana_-.2000
03-24 avg_0.323333 stddev_1.39383 varL_-1.070497 varP_1.717163 _#_ high_3.3200 low_-1.460 mediana_-.4900
03-25 avg_-0.101111 stddev_1.25952 varL_-1.360631 varP_1.158409 _#_ high_1.9600 low_-2.450 mediana_-.3300
03-26 avg_1.51111 stddev_1.83557 varL_-.32446 varP_3.34668 _#_ high_5.2200 low_-.9700 mediana_1.4600
03-27 avg_-0.024 stddev_1.00661 varL_-1.03061 varP_.98261 _#_ high_1.2800 low_-1.820 mediana_.3100
03-28 avg_0.267273 stddev_0.876679 varL_-.609406 varP_1.143952 _#_ high_1.5600 low_-1.240 mediana_.4500
03-29 avg_0.715556 stddev_1.64064 varL_-.925084 varP_2.356196 _#_ high_4.3100 low_-.9000 mediana_-.4800
03-30 avg_0.292222 stddev_1.23037 varL_-.938148 varP_1.522592 _#_ high_3.4500 low_-.9400 mediana_-.8600
03-31 avg_-0.371111 stddev_1.49074 varL_-1.861851 varP_1.119629 _#_ high_1.3900 low_-3.780 mediana_.9700
###-----------------------------------[ Kwiecien ]----------------------------------------------###
04-01 avg_0.574444 stddev_1.90184 varL_-1.327396 varP_2.476284 _#_ high_2.5200 low_-3.770 mediana_1.4700
04-02 avg_0.335714 stddev_0.853712 varL_-.517998 varP_1.189426 _#_ high_1.2600 low_-1.530 mediana_.0700
04-03 avg_0.23125 stddev_1.57223 varL_-1.34098 varP_1.80348 _#_ high_2.1400 low_-1.670 mediana_.9200
04-04 avg_-0.32 stddev_0.965795 varL_-1.285795 varP_.645795 _#_ high_1.2800 low_-2.300 mediana_-.3200
04-05 avg_-0.517 stddev_1.51456 varL_-2.03156 varP_.99756 _#_ high_1.7300 low_-3.040 mediana_-.3000
04-06 avg_1.45222 stddev_2.31215 varL_-.85993 varP_3.76437 _#_ high_7.0400 low_-1.350 mediana_.2500
04-07 avg_-0.295 stddev_1.40547 varL_-1.70047 varP_1.11047 _#_ high_1.5800 low_-3.450 mediana_-.2100
04-08 avg_0.517778 stddev_0.670137 varL_-.152359 varP_1.187915 _#_ high_1.4400 low_-.8100 mediana_-.2100
04-09 avg_0.0625 stddev_0.829981 varL_-.767481 varP_.892481 _#_ high_1.2000 low_-1.370 mediana_-.0800
04-10 avg_-0.16375 stddev_1.30778 varL_-1.47153 varP_1.14403 _#_ high_1.6900 low_-2.170 mediana_-.4900
04-11 avg_0.387 stddev_1.07607 varL_-.68907 varP_1.46307 _#_ high_1.9100 low_-1.140 mediana_-.1900
04-12 avg_0.658 stddev_1.22238 varL_-.56438 varP_1.88038 _#_ high_3.1200 low_-1.250 mediana_.2500
04-13 avg_0.046 stddev_1.46042 varL_-1.41442 varP_1.50642 _#_ high_2.7300 low_-2.730 mediana_.4600
04-14 avg_0.7325 stddev_2.17445 varL_-1.44195 varP_2.90695 _#_ high_5.7500 low_-1.400 mediana_-.7100
04-15 avg_-0.695 stddev_1.8323 varL_-2.5273 varP_1.1373 _#_ high_1.6700 low_-3.970 mediana_-.7400
04-16 avg_0.385 stddev_1.38906 varL_-1.00406 varP_1.77406 _#_ high_2.9100 low_-2.150 mediana_.0600
04-17 avg_0.44 stddev_1.96623 varL_-1.52623 varP_2.40623 _#_ high_4.2100 low_-3.830 mediana_.4100
04-18 avg_-0.524444 stddev_1.59979 varL_-2.124234 varP_1.075346 _#_ high_1.9300 low_-3.800 mediana_.5700
04-19 avg_0.354444 stddev_0.918527 varL_-.564083 varP_1.272971 _#_ high_1.8700 low_-.9700 mediana_-.2700
04-20 avg_0.153 stddev_1.15183 varL_-.99883 varP_1.30483 _#_ high_2.4600 low_-1.490 mediana_.7100
04-21 avg_-1.06889 stddev_1.28995 varL_-2.35884 varP_.22106 _#_ high_.4300 low_-3.500 mediana_.4300
04-22 avg_-0.23 stddev_1.31287 varL_-1.54287 varP_1.08287 _#_ high_1.8600 low_-2.240 mediana_-.1600
04-23 avg_-0.66625 stddev_1.28805 varL_-1.95430 varP_.62180 _#_ high_.9200 low_-2.870 mediana_.5900
04-24 avg_0.317778 stddev_1.40638 varL_-1.088602 varP_1.724158 _#_ high_3.5700 low_-1.330 mediana_.1000
04-25 avg_-0.276 stddev_1.523 varL_-1.799 varP_1.247 _#_ high_2.9600 low_-2.170 mediana_-.2400
04-26 avg_0.143 stddev_1.93101 varL_-1.78801 varP_2.07401 _#_ high_1.2200 low_-5.560 mediana_.9100
04-27 avg_0.703 stddev_1.49587 varL_-.79287 varP_2.19887 _#_ high_4.3100 low_-.9900 mediana_-.4000
04-28 avg_0.0755556 stddev_1.15532 varL_-1.0797644 varP_1.2308756 _#_ high_1.8100 low_-1.920 mediana_.8800
04-29 avg_0.803333 stddev_1.86008 varL_-1.056747 varP_2.663413 _#_ high_3.7100 low_-3.100 mediana_1.1200
04-30 avg_-0.60125 stddev_1.08618 varL_-1.68743 varP_.48493 _#_ high_.8400 low_-2.470 mediana_.8400
###-----------------------------------[ Maj ]----------------------------------------------###
05-01 avg_-0.65 stddev_1.01964 varL_-1.66964 varP_.36964 _#_ high_.6400 low_-2.620 mediana_-.1400
05-02 avg_-0.111 stddev_0.606621 varL_-.717621 varP_.495621 _#_ high_.7800 low_-.9900 mediana_.7800
05-03 avg_-0.07 stddev_1.2028 varL_-1.2728 varP_1.1328 _#_ high_1.3900 low_-2.470 mediana_.0600
05-04 avg_-0.541 stddev_1.5201 varL_-2.0611 varP_.9791 _#_ high_2.5900 low_-2.690 mediana_.5000
05-05 avg_-1.04 stddev_2.65946 varL_-3.69946 varP_1.61946 _#_ high_2.1500 low_-6.870 mediana_-1.020
05-06 avg_-0.392222 stddev_1.3161 varL_-1.708322 varP_.923878 _#_ high_1.6900 low_-2.890 mediana_-.4800
05-07 avg_0.265 stddev_1.90677 varL_-1.64177 varP_2.17177 _#_ high_2.9300 low_-3.360 mediana_.5800
05-08 avg_-0.267778 stddev_1.31114 varL_-1.578918 varP_1.043362 _#_ high_1.7000 low_-2.180 mediana_-.2600
05-09 avg_-0.406 stddev_1.24624 varL_-1.65224 varP_.84024 _#_ high_2.2900 low_-2.040 mediana_-.9000
05-10 avg_0.482 stddev_1.03228 varL_-.55028 varP_1.51428 _#_ high_2.0600 low_-.8000 mediana_-.4000
05-11 avg_-1.091 stddev_1.07654 varL_-2.16754 varP_-.01446 _#_ high_1.2800 low_-2.120 mediana_-1.810
05-12 avg_-0.142222 stddev_1.40217 varL_-1.544392 varP_1.259948 _#_ high_1.2800 low_-2.990 mediana_.0300
05-13 avg_0.0244444 stddev_2.16171 varL_-2.1372656 varP_2.1861544 _#_ high_5.1100 low_-2.450 mediana_-.5000
05-14 avg_-0.04625 stddev_1.58828 varL_-1.63453 varP_1.54203 _#_ high_1.5700 low_-3.790 mediana_.4100
05-15 avg_-0.497778 stddev_1.66488 varL_-2.162658 varP_1.167102 _#_ high_1.5300 low_-3.160 mediana_-.8200
05-16 avg_0.501 stddev_1.0527 varL_-.5517 varP_1.5537 _#_ high_3.2300 low_-.9200 mediana_.5300
05-17 avg_-0.453 stddev_1.77912 varL_-2.23212 varP_1.32612 _#_ high_3.3700 low_-3.440 mediana_.7300
05-18 avg_-0.279 stddev_2.20565 varL_-2.48465 varP_1.92665 _#_ high_5.0400 low_-2.940 mediana_-1.080
05-19 avg_0.47 stddev_1.64391 varL_-1.17391 varP_2.11391 _#_ high_3.1400 low_-2.020 mediana_-.8900
05-20 avg_0.218889 stddev_1.08262 varL_-.863731 varP_1.301509 _#_ high_1.9000 low_-1.350 mediana_.6900
05-21 avg_0.665 stddev_1.48714 varL_-.82214 varP_2.15214 _#_ high_3.9700 low_-.9800 mediana_-.9800
05-22 avg_-0.328889 stddev_1.84508 varL_-2.173969 varP_1.516191 _#_ high_2.4300 low_-3.260 mediana_-.6700
05-23 avg_-0.6 stddev_2.03006 varL_-2.63006 varP_1.43006 _#_ high_4.3500 low_-3.060 mediana_-.2800
05-24 avg_0.344 stddev_1.30419 varL_-.96019 varP_1.64819 _#_ high_1.7700 low_-2.190 mediana_.9200
05-25 avg_0.13625 stddev_1.0892 varL_-.95295 varP_1.22545 _#_ high_1.5100 low_-1.420 mediana_-.7700
05-26 avg_0.46875 stddev_2.84653 varL_-2.37778 varP_3.31528 _#_ high_6.0200 low_-4.840 mediana_-.0200
05-27 avg_1.34 stddev_1.85422 varL_-.51422 varP_3.19422 _#_ high_5.4500 low_-1.300 mediana_1.7600
05-28 avg_0.117143 stddev_1.3276 varL_-1.210457 varP_1.444743 _#_ high_2.3000 low_-1.540 mediana_.1400
05-29 avg_0.17 stddev_1.82295 varL_-1.65295 varP_1.99295 _#_ high_2.5100 low_-3.540 mediana_.6900
05-30 avg_-0.368571 stddev_1.57338 varL_-1.941951 varP_1.204809 _#_ high_1.9300 low_-2.230 mediana_.1700
05-31 avg_0.0277778 stddev_1.70348 varL_-1.6757022 varP_1.7312578 _#_ high_3.3100 low_-2.760 mediana_-.1800
###-----------------------------------[ Czerwiec ]----------------------------------------------###
06-01 avg_-0.448182 stddev_2.04179 varL_-2.489972 varP_1.593608 _#_ high_3.6300 low_-2.710 mediana_-.4500
06-02 avg_1.665 stddev_1.29159 varL_.37341 varP_2.95659 _#_ high_3.7100 low_-.4000 mediana_1.3500
06-03 avg_0.254 stddev_1.86547 varL_-1.61147 varP_2.11947 _#_ high_3.5700 low_-3.070 mediana_-.8200
06-04 avg_-0.676667 stddev_3.28653 varL_-3.963197 varP_2.609863 _#_ high_1.7300 low_-9.500 mediana_.3200
06-05 avg_0.0833333 stddev_1.43396 varL_-1.3506267 varP_1.5172933 _#_ high_2.9600 low_-1.720 mediana_-.7800
06-06 avg_1.512 stddev_1.55694 varL_-.04494 varP_3.06894 _#_ high_5.0900 low_-1.620 mediana_1.2000
06-07 avg_0.528182 stddev_1.12352 varL_-.595338 varP_1.651702 _#_ high_2.3200 low_-1.690 mediana_.6600
06-08 avg_0.47 stddev_1.35993 varL_-.88993 varP_1.82993 _#_ high_2.0100 low_-2.360 mediana_-.6100
06-09 avg_-0.986 stddev_1.06461 varL_-2.05061 varP_.07861 _#_ high_.3200 low_-3.230 mediana_-.0800
06-10 avg_0.267 stddev_2.61855 varL_-2.35155 varP_2.88555 _#_ high_5.2600 low_-4.160 mediana_-.2100
06-11 avg_-1.66667 stddev_2.02495 varL_-3.69162 varP_.35828 _#_ high_.9800 low_-6.580 mediana_-1.020
06-12 avg_0.0866667 stddev_1.33541 varL_-1.2487433 varP_1.4220767 _#_ high_3.2100 low_-1.080 mediana_-.1200
06-13 avg_-0.301 stddev_1.77667 varL_-2.07767 varP_1.47567 _#_ high_2.7500 low_-4.510 mediana_0
06-14 avg_0.2 stddev_1.71598 varL_-1.51598 varP_1.91598 _#_ high_3.0000 low_-2.320 mediana_.4900
06-15 avg_0.302727 stddev_2.17343 varL_-1.870703 varP_2.476157 _#_ high_3.6100 low_-4.140 mediana_-.7900
06-16 avg_-0.842 stddev_1.54489 varL_-2.38689 varP_.70289 _#_ high_2.0900 low_-4.110 mediana_-.6100
06-17 avg_0.2 stddev_1.5253 varL_-1.3253 varP_1.7253 _#_ high_3.0300 low_-2.060 mediana_-.3000
06-18 avg_0.0733333 stddev_1.45722 varL_-1.3838867 varP_1.5305533 _#_ high_2.3600 low_-3.000 mediana_.2800
06-19 avg_-0.67375 stddev_2.0449 varL_-2.71865 varP_1.37115 _#_ high_3.1800 low_-4.440 mediana_.2300
06-20 avg_-0.705556 stddev_2.41844 varL_-3.123996 varP_1.712884 _#_ high_2.3000 low_-6.200 mediana_-.2100
06-21 avg_0.00636364 stddev_1.89875 varL_-1.89238636 varP_1.90511364 _#_ high_2.4800 low_-4.660 mediana_.9300
06-22 avg_0.565455 stddev_1.55087 varL_-.985415 varP_2.116325 _#_ high_2.5100 low_-2.760 mediana_.0500
06-23 avg_-0.348 stddev_1.71305 varL_-2.06105 varP_1.36505 _#_ high_3.5600 low_-2.960 mediana_-.9100
06-24 avg_-1.318 stddev_4.03204 varL_-5.35004 varP_2.71404 _#_ high_2.6700 low_-12.25 mediana_.2300
06-25 avg_0.0755556 stddev_1.02872 varL_-.9531644 varP_1.1042756 _#_ high_2.1300 low_-1.620 mediana_.2000
06-26 avg_-0.05 stddev_1.55979 varL_-1.60979 varP_1.50979 _#_ high_2.2000 low_-2.340 mediana_-.8600
06-27 avg_-0.331 stddev_1.32118 varL_-1.65218 varP_.99018 _#_ high_1.2800 low_-3.100 mediana_-.8000
06-28 avg_-0.0618182 stddev_1.25532 varL_-1.3171382 varP_1.1935018 _#_ high_2.2100 low_-2.240 mediana_-.8300
06-29 avg_0.0781818 stddev_2.49592 varL_-2.4177382 varP_2.5741018 _#_ high_4.6500 low_-5.590 mediana_.6500
06-30 avg_-0.101 stddev_1.0547 varL_-1.1557 varP_.9537 _#_ high_.8500 low_-2.740 mediana_.5800
###-----------------------------------[ Lipiec ]----------------------------------------------###
07-01 avg_0.355 stddev_1.02686 varL_-.67186 varP_1.38186 _#_ high_1.9000 low_-1.020 mediana_.8000
07-02 avg_-0.0922222 stddev_0.810621 varL_-.9028432 varP_.7183988 _#_ high_1.4000 low_-1.290 mediana_.0300
07-03 avg_0.732857 stddev_0.777941 varL_-.045084 varP_1.510798 _#_ high_1.7700 low_-.5400 mediana_1.0900
07-05 avg_-1.98 stddev_2.22188 varL_-4.20188 varP_.24188 _#_ high_1.8700 low_-6.270 mediana_-1.110
07-06 avg_-0.448182 stddev_1.48099 varL_-1.929172 varP_1.032808 _#_ high_2.8000 low_-2.220 mediana_-.4600
07-07 avg_1.117 stddev_1.68112 varL_-.56412 varP_2.79812 _#_ high_3.1400 low_-2.070 mediana_1.9900
07-08 avg_-0.476 stddev_1.28016 varL_-1.75616 varP_.80416 _#_ high_1.6300 low_-2.460 mediana_-.5400
07-09 avg_0.155556 stddev_0.907685 varL_-.752129 varP_1.063241 _#_ high_1.2700 low_-1.420 mediana_.3200
07-10 avg_0.794444 stddev_1.71121 varL_-.916766 varP_2.505654 _#_ high_5.1000 low_-1.000 mediana_.1100
07-11 avg_-0.308 stddev_2.69077 varL_-2.99877 varP_2.38277 _#_ high_4.8700 low_-5.410 mediana_-.1700
07-12 avg_0.167273 stddev_2.111 varL_-1.943727 varP_2.278273 _#_ high_3.8100 low_-3.940 mediana_.3000
07-13 avg_0.446364 stddev_1.27144 varL_-.825076 varP_1.717804 _#_ high_2.8700 low_-1.070 mediana_-.9700
07-14 avg_0.232 stddev_0.897472 varL_-.665472 varP_1.129472 _#_ high_1.2200 low_-1.680 mediana_.5200
07-15 avg_0.401 stddev_0.979984 varL_-.578984 varP_1.380984 _#_ high_2.2600 low_-1.480 mediana_.2900
07-16 avg_-0.127778 stddev_1.48346 varL_-1.611238 varP_1.355682 _#_ high_2.1900 low_-3.480 mediana_-.7700
07-17 avg_0.373333 stddev_1.08172 varL_-.708387 varP_1.455053 _#_ high_2.2100 low_-1.490 mediana_.7500
07-18 avg_0.393 stddev_1.65006 varL_-1.25706 varP_2.04306 _#_ high_2.5700 low_-3.210 mediana_.9500
07-19 avg_0.236364 stddev_1.53717 varL_-1.300806 varP_1.773534 _#_ high_3.5100 low_-3.010 mediana_-.5700
07-20 avg_0.22 stddev_1.55319 varL_-1.33319 varP_1.77319 _#_ high_2.7700 low_-2.490 mediana_.7300
07-21 avg_0.397 stddev_1.45798 varL_-1.06098 varP_1.85498 _#_ high_3.0500 low_-2.030 mediana_-.0700
07-22 avg_0.366 stddev_1.56613 varL_-1.20013 varP_1.93213 _#_ high_4.2800 low_-2.190 mediana_.2100
07-23 avg_-0.183333 stddev_1.707 varL_-1.890333 varP_1.523667 _#_ high_2.1400 low_-4.300 mediana_.8200
07-24 avg_0.126667 stddev_0.788571 varL_-.661904 varP_.915238 _#_ high_1.6200 low_-.8700 mediana_-.7500
07-25 avg_0.345 stddev_1.23613 varL_-.89113 varP_1.58113 _#_ high_2.3200 low_-1.560 mediana_.1900
07-26 avg_0.345455 stddev_1.62315 varL_-1.277695 varP_1.968605 _#_ high_2.6000 low_-3.460 mediana_-.1200
07-27 avg_-0.103636 stddev_1.56591 varL_-1.669546 varP_1.462274 _#_ high_2.3900 low_-3.010 mediana_.9000
07-28 avg_0.579 stddev_0.964587 varL_-.385587 varP_1.543587 _#_ high_1.7100 low_-1.490 mediana_.2700
07-29 avg_0.346 stddev_1.52099 varL_-1.17499 varP_1.86699 _#_ high_3.4000 low_-2.350 mediana_-.1700
07-30 avg_-0.597778 stddev_1.32202 varL_-1.919798 varP_.724242 _#_ high_2.0600 low_-2.640 mediana_.0900
07-31 avg_-0.00222222 stddev_1.09147 varL_-1.09369222 varP_1.08924778 _#_ high_2.0000 low_-1.770 mediana_-.7100
###-----------------------------------[ Sierpien ]----------------------------------------------###
08-01 avg_-0.311 stddev_1.26341 varL_-1.57441 varP_.95241 _#_ high_1.5300 low_-2.990 mediana_-.6300
08-02 avg_0.0336364 stddev_2.551 varL_-2.5173636 varP_2.5846364 _#_ high_4.1100 low_-3.390 mediana_-.0700
08-03 avg_0.44 stddev_1.77029 varL_-1.33029 varP_2.21029 _#_ high_5.3000 low_-1.820 mediana_-.2800
08-04 avg_-0.475 stddev_2.69546 varL_-3.17046 varP_2.22046 _#_ high_2.2000 low_-8.000 mediana_.3600
08-05 avg_-0.216 stddev_1.21877 varL_-1.43477 varP_1.00277 _#_ high_1.1400 low_-2.190 mediana_0
08-06 avg_-0.311111 stddev_1.13615 varL_-1.447261 varP_.825039 _#_ high_1.7400 low_-2.260 mediana_-.5300
08-07 avg_-0.161111 stddev_0.911378 varL_-1.072489 varP_.750267 _#_ high_.8200 low_-1.930 mediana_.2200
08-08 avg_-0.238 stddev_3.02126 varL_-3.25926 varP_2.78326 _#_ high_3.1400 low_-8.420 mediana_.5300
08-09 avg_-0.0109091 stddev_1.11171 varL_-1.1226191 varP_1.1008009 _#_ high_1.9500 low_-1.690 mediana_-.9500
08-10 avg_-1.26909 stddev_4.00304 varL_-5.27213 varP_2.73395 _#_ high_2.8800 low_-12.31 mediana_.9000
08-11 avg_0.637 stddev_3.14501 varL_-2.50801 varP_3.78201 _#_ high_8.2700 low_-5.600 mediana_.5000
08-12 avg_0.601 stddev_0.805338 varL_-.204338 varP_1.406338 _#_ high_1.8100 low_-.8700 mediana_.6300
08-13 avg_0.22 stddev_0.989141 varL_-.769141 varP_1.209141 _#_ high_1.5000 low_-1.950 mediana_-.3500
08-14 avg_-0.437778 stddev_1.63743 varL_-2.075208 varP_1.199652 _#_ high_1.4100 low_-4.470 mediana_.5800
08-15 avg_-0.433 stddev_1.52765 varL_-1.96065 varP_1.09465 _#_ high_3.2000 low_-2.040 mediana_.1900
08-16 avg_0.497273 stddev_1.22687 varL_-.729597 varP_1.724143 _#_ high_2.7100 low_-1.600 mediana_-.2200
08-17 avg_-0.677273 stddev_1.52326 varL_-2.200533 varP_.845987 _#_ high_1.9700 low_-3.610 mediana_-.7700
08-18 avg_-0.786 stddev_3.05857 varL_-3.84457 varP_2.27257 _#_ high_2.3900 low_-9.360 mediana_.2700
08-19 avg_-0.91 stddev_1.38085 varL_-2.29085 varP_.47085 _#_ high_1.3500 low_-2.740 mediana_-1.260
08-20 avg_0.0866667 stddev_0.590104 varL_-.5034373 varP_.6767707 _#_ high_.8100 low_-.8900 mediana_.6800
08-21 avg_0.00333333 stddev_1.66004 varL_-1.65670667 varP_1.66337333 _#_ high_3.4100 low_-2.160 mediana_-.0900
08-22 avg_-0.105 stddev_1.64895 varL_-1.75395 varP_1.54395 _#_ high_2.1200 low_-3.940 mediana_-.4800
08-23 avg_0.257273 stddev_1.45334 varL_-1.196067 varP_1.710613 _#_ high_3.3900 low_-1.470 mediana_.2300
08-24 avg_-0.314545 stddev_1.88656 varL_-2.201105 varP_1.572015 _#_ high_2.6100 low_-4.410 mediana_.1200
08-25 avg_0.126 stddev_1.08889 varL_-.96289 varP_1.21489 _#_ high_1.7300 low_-1.450 mediana_-.1300
08-26 avg_0.136 stddev_1.92014 varL_-1.78414 varP_2.05614 _#_ high_3.2400 low_-3.140 mediana_.7000
08-27 avg_0.333333 stddev_1.70721 varL_-1.373877 varP_2.040543 _#_ high_3.4500 low_-2.450 mediana_-.5800
08-28 avg_0.0311111 stddev_1.75562 varL_-1.7245089 varP_1.7867311 _#_ high_2.8200 low_-2.960 mediana_.0800
08-29 avg_-0.023 stddev_1.58711 varL_-1.61011 varP_1.56411 _#_ high_2.8000 low_-3.320 mediana_-.1900
08-30 avg_-0.408182 stddev_1.78468 varL_-2.192862 varP_1.376498 _#_ high_2.1800 low_-3.880 mediana_.8100
08-31 avg_0.184545 stddev_1.37681 varL_-1.192265 varP_1.561355 _#_ high_2.1800 low_-2.140 mediana_-.2300
###-----------------------------------[ Wrzesien ]----------------------------------------------###
09-01 avg_-0.66 stddev_2.07855 varL_-2.73855 varP_1.41855 _#_ high_3.2200 low_-3.380 mediana_-.1600
09-02 avg_-0.27 stddev_1.48767 varL_-1.75767 varP_1.21767 _#_ high_1.2300 low_-3.920 mediana_-.3800
09-03 avg_0.25 stddev_1.53763 varL_-1.28763 varP_1.78763 _#_ high_2.9700 low_-2.410 mediana_-.2400
09-04 avg_-0.697143 stddev_0.785215 varL_-1.482358 varP_.088072 _#_ high_.5300 low_-1.820 mediana_-.8000
09-05 avg_-0.928571 stddev_2.09594 varL_-3.024511 varP_1.167369 _#_ high_1.8700 low_-4.750 mediana_.0700
09-06 avg_-0.328889 stddev_2.49045 varL_-2.819339 varP_2.161561 _#_ high_3.1800 low_-4.340 mediana_-.0400
09-07 avg_0.616667 stddev_2.67666 varL_-2.059993 varP_3.293327 _#_ high_4.3400 low_-3.310 mediana_.4200
09-08 avg_-0.821 stddev_1.93213 varL_-2.75313 varP_1.11113 _#_ high_2.5100 low_-4.360 mediana_-.1700
09-09 avg_0.304 stddev_3.46479 varL_-3.16079 varP_3.76879 _#_ high_4.6800 low_-6.990 mediana_-.7000
09-10 avg_0.617778 stddev_1.39767 varL_-.779892 varP_2.015448 _#_ high_3.2300 low_-1.710 mediana_.7900
09-11 avg_0.825556 stddev_1.26862 varL_-.443064 varP_2.094176 _#_ high_3.0200 low_-1.090 mediana_-.2200
09-12 avg_-0.467 stddev_1.27861 varL_-1.74561 varP_.81161 _#_ high_1.9100 low_-3.420 mediana_.0600
09-13 avg_0.282727 stddev_2.3546 varL_-2.071873 varP_2.637327 _#_ high_3.6900 low_-5.490 mediana_1.5900
09-14 avg_0.428182 stddev_0.883946 varL_-.455764 varP_1.312128 _#_ high_1.5100 low_-1.190 mediana_.7600
09-15 avg_0.629 stddev_1.52205 varL_-.89305 varP_2.15105 _#_ high_4.4600 low_-1.390 mediana_-.5500
09-16 avg_-0.286 stddev_1.04155 varL_-1.32755 varP_.75555 _#_ high_2.0500 low_-2.010 mediana_.1400
09-17 avg_-0.192222 stddev_1.26458 varL_-1.456802 varP_1.072358 _#_ high_1.9000 low_-2.080 mediana_-.9600
09-18 avg_-0.157778 stddev_2.42089 varL_-2.578668 varP_2.263112 _#_ high_5.8400 low_-3.720 mediana_-.7300
09-19 avg_0.03 stddev_1.55694 varL_-1.52694 varP_1.58694 _#_ high_1.7400 low_-3.250 mediana_-.9100
09-20 avg_-0.847273 stddev_1.78348 varL_-2.630753 varP_.936207 _#_ high_1.9600 low_-3.450 mediana_-1.220
09-21 avg_-0.411818 stddev_1.85126 varL_-2.263078 varP_1.439442 _#_ high_2.9100 low_-3.200 mediana_-.5100
09-22 avg_-0.518 stddev_3.01009 varL_-3.52809 varP_2.49209 _#_ high_2.4100 low_-8.780 mediana_.8500
09-23 avg_-1.414 stddev_2.18689 varL_-3.60089 varP_.77289 _#_ high_3.4000 low_-5.710 mediana_-1.200
09-24 avg_0.256667 stddev_1.43723 varL_-1.180563 varP_1.693897 _#_ high_3.6000 low_-1.380 mediana_.9400
09-25 avg_-0.652222 stddev_1.18826 varL_-1.840482 varP_.536038 _#_ high_1.3200 low_-2.180 mediana_-.9200
09-26 avg_-0.324 stddev_1.49427 varL_-1.81827 varP_1.17027 _#_ high_1.5000 low_-4.050 mediana_.2500
09-27 avg_0.139091 stddev_1.29655 varL_-1.157459 varP_1.435641 _#_ high_2.5800 low_-2.240 mediana_-.2900
09-28 avg_-0.482727 stddev_1.8416 varL_-2.324327 varP_1.358873 _#_ high_2.8500 low_-3.730 mediana_0
09-29 avg_0.162 stddev_1.87623 varL_-1.71423 varP_2.03823 _#_ high_2.9500 low_-4.110 mediana_-.3200
09-30 avg_-0.387 stddev_1.73623 varL_-2.12323 varP_1.34923 _#_ high_1.7300 low_-4.520 mediana_.6200
###-----------------------------------[ Pazdziernik ]----------------------------------------------###
10-01 avg_0.507778 stddev_1.60207 varL_-1.094292 varP_2.109848 _#_ high_2.5700 low_-2.450 mediana_1.5600
10-02 avg_-0.36 stddev_1.39859 varL_-1.75859 varP_1.03859 _#_ high_1.4700 low_-2.570 mediana_.9900
10-03 avg_0.023 stddev_1.19133 varL_-1.16833 varP_1.21433 _#_ high_2.7900 low_-1.560 mediana_.2100
10-04 avg_0.796364 stddev_1.95686 varL_-1.160496 varP_2.753224 _#_ high_5.7800 low_-1.260 mediana_.0400
10-05 avg_0.88 stddev_1.72119 varL_-.84119 varP_2.60119 _#_ high_3.6400 low_-2.520 mediana_-.1200
10-06 avg_0.377 stddev_1.59138 varL_-1.21438 varP_1.96838 _#_ high_2.4500 low_-3.800 mediana_.4900
10-07 avg_-0.755 stddev_0.674214 varL_-1.429214 varP_-.080786 _#_ high_.5100 low_-1.420 mediana_-.7900
10-08 avg_0.3 stddev_1.24753 varL_-.94753 varP_1.54753 _#_ high_2.2200 low_-1.310 mediana_.2400
10-09 avg_-0.01 stddev_1.34744 varL_-1.35744 varP_1.33744 _#_ high_1.4400 low_-2.760 mediana_.8100
10-10 avg_1 stddev_3.09236 varL_-2.09236 varP_4.09236 _#_ high_7.5800 low_-3.260 mediana_.1800
10-11 avg_0.652727 stddev_1.14764 varL_-.494913 varP_1.800367 _#_ high_2.4000 low_-1.250 mediana_-.8900
10-12 avg_0.0609091 stddev_1.42714 varL_-1.3662309 varP_1.4880491 _#_ high_3.2800 low_-2.130 mediana_-.6600
10-13 avg_0.386 stddev_1.68124 varL_-1.29524 varP_2.06724 _#_ high_3.7700 low_-1.590 mediana_0
10-14 avg_0.067 stddev_1.28618 varL_-1.21918 varP_1.35318 _#_ high_1.5700 low_-1.940 mediana_-.5500
10-15 avg_-0.524444 stddev_1.46432 varL_-1.988764 varP_.939876 _#_ high_.9000 low_-4.300 mediana_-.2600
10-16 avg_1.52222 stddev_2.19048 varL_-.66826 varP_3.71270 _#_ high_7.0000 low_-.8100 mediana_1.3100
10-17 avg_0.058 stddev_2.0823 varL_-2.0243 varP_2.1403 _#_ high_2.9300 low_-4.650 mediana_.5900
10-18 avg_-0.264545 stddev_1.34549 varL_-1.610035 varP_1.080945 _#_ high_2.6900 low_-2.270 mediana_.7200
10-19 avg_-1.47636 stddev_1.831 varL_-3.30736 varP_.35464 _#_ high_1.1500 low_-5.350 mediana_-1.460
10-20 avg_0.214 stddev_1.45663 varL_-1.24263 varP_1.67063 _#_ high_2.9800 low_-1.920 mediana_-.7100
10-21 avg_0.538 stddev_1.7378 varL_-1.1998 varP_2.2758 _#_ high_3.8700 low_-1.720 mediana_-.8900
10-22 avg_-0.0455556 stddev_0.836343 varL_-.8818986 varP_.7907874 _#_ high_1.1800 low_-1.700 mediana_-.1300
10-23 avg_-0.535556 stddev_1.23306 varL_-1.768616 varP_.697504 _#_ high_.8800 low_-3.100 mediana_-.0300
10-24 avg_0.172 stddev_1.83925 varL_-1.66725 varP_2.01125 _#_ high_3.3900 low_-3.310 mediana_0
10-25 avg_0.398182 stddev_1.15446 varL_-.756278 varP_1.552642 _#_ high_2.1300 low_-2.380 mediana_.7700
10-26 avg_-0.15 stddev_1.54411 varL_-1.69411 varP_1.39411 _#_ high_3.4500 low_-2.360 mediana_0
10-27 avg_0.78 stddev_2.52658 varL_-1.74658 varP_3.30658 _#_ high_7.9100 low_-.9800 mediana_-.9500
10-28 avg_-0.515 stddev_2.73848 varL_-3.25348 varP_2.22348 _#_ high_2.1600 low_-6.990 mediana_.8600
10-29 avg_-0.35125 stddev_1.22465 varL_-1.57590 varP_.87340 _#_ high_1.6700 low_-2.450 mediana_.4400
10-30 avg_0.45125 stddev_1.56701 varL_-1.11576 varP_2.01826 _#_ high_2.1700 low_-2.270 mediana_.9900
10-31 avg_-0.777 stddev_1.99547 varL_-2.77247 varP_1.21847 _#_ high_1.3400 low_-6.160 mediana_.7700
###-----------------------------------[ Listopad ]----------------------------------------------###
11-01 avg_-0.0309091 stddev_2.38216 varL_-2.4130691 varP_2.3512509 _#_ high_2.8000 low_-6.550 mediana_.4200
11-02 avg_0.984545 stddev_2.26016 varL_-1.275615 varP_3.244705 _#_ high_6.2900 low_-2.480 mediana_.7400
11-03 avg_1.007 stddev_2.33922 varL_-1.33222 varP_3.34622 _#_ high_7.0200 low_-1.060 mediana_-.1500
11-04 avg_0.675 stddev_2.32086 varL_-1.64586 varP_2.99586 _#_ high_5.6400 low_-3.110 mediana_.3900
11-05 avg_0.0766667 stddev_1.46675 varL_-1.3900833 varP_1.5434167 _#_ high_3.1900 low_-2.000 mediana_0
11-06 avg_0.0755556 stddev_1.25319 varL_-1.1776344 varP_1.3287456 _#_ high_1.7200 low_-2.360 mediana_.1800
11-07 avg_0.158 stddev_1.75618 varL_-1.59818 varP_1.91418 _#_ high_3.2400 low_-2.940 mediana_.5200
11-08 avg_-0.279091 stddev_1.16728 varL_-1.446371 varP_.888189 _#_ high_1.7200 low_-2.260 mediana_-.4000
11-09 avg_-1.40545 stddev_3.20392 varL_-4.60937 varP_1.79847 _#_ high_3.6200 low_-10.31 mediana_-.5700
11-10 avg_0.538 stddev_2.03977 varL_-1.50177 varP_2.57777 _#_ high_5.8400 low_-2.550 mediana_-.1900
11-11 avg_0.428 stddev_1.97769 varL_-1.54969 varP_2.40569 _#_ high_4.3500 low_-2.340 mediana_.8800
11-12 avg_-0.746667 stddev_0.74141 varL_-1.488077 varP_-.005257 _#_ high_.5800 low_-1.900 mediana_.5800
11-13 avg_-0.486667 stddev_0.861123 varL_-1.347790 varP_.374456 _#_ high_.8800 low_-2.170 mediana_-.5700
11-14 avg_0.671 stddev_2.52169 varL_-1.85069 varP_3.19269 _#_ high_6.6900 low_-2.580 mediana_.1900
11-15 avg_-0.0427273 stddev_1.26952 varL_-1.3122473 varP_1.2267927 _#_ high_1.7900 low_-2.070 mediana_.9800
11-16 avg_-0.471818 stddev_1.78142 varL_-2.253238 varP_1.309602 _#_ high_2.3700 low_-3.520 mediana_.6600
11-17 avg_-0.389 stddev_1.08254 varL_-1.47154 varP_.69354 _#_ high_1.4500 low_-2.390 mediana_-.8900
11-18 avg_0.392 stddev_1.43917 varL_-1.04717 varP_1.83117 _#_ high_2.1900 low_-2.780 mediana_-.5500
11-19 avg_-0.296667 stddev_1.14311 varL_-1.439777 varP_.846443 _#_ high_2.4100 low_-2.120 mediana_-.1800
11-20 avg_-0.117778 stddev_1.47662 varL_-1.594398 varP_1.358842 _#_ high_2.0800 low_-2.260 mediana_.8400
11-21 avg_-0.031 stddev_1.73989 varL_-1.77089 varP_1.70889 _#_ high_2.7900 low_-3.250 mediana_.7300
11-22 avg_0.635556 stddev_1.0651 varL_-.429544 varP_1.700656 _#_ high_2.4600 low_-.7700 mediana_-.7700
11-23 avg_-0.95 stddev_2.18071 varL_-3.13071 varP_1.23071 _#_ high_1.6600 low_-5.200 mediana_.1800
11-24 avg_0.311429 stddev_0.993729 varL_-.682300 varP_1.305158 _#_ high_2.3400 low_-.9100 mediana_.6100
11-25 avg_0.13125 stddev_1.26382 varL_-1.13257 varP_1.39507 _#_ high_2.3300 low_-1.680 mediana_.7500
11-26 avg_-0.875714 stddev_2.21806 varL_-3.093774 varP_1.342346 _#_ high_1.3800 low_-4.500 mediana_-.1300
11-27 avg_-0.32125 stddev_0.722451 varL_-1.043701 varP_.401201 _#_ high_.9600 low_-1.360 mediana_0
11-28 avg_0.76625 stddev_2.16423 varL_-1.39798 varP_2.93048 _#_ high_3.8900 low_-2.040 mediana_-.2500
11-29 avg_-0.668182 stddev_1.28332 varL_-1.951502 varP_.615138 _#_ high_.8700 low_-3.080 mediana_.8700
11-30 avg_0.5 stddev_2.316 varL_-1.816 varP_2.816 _#_ high_6.5700 low_-2.000 mediana_-.0500
###-----------------------------------[ Grudzien ]----------------------------------------------###
12-01 avg_1.129 stddev_1.85677 varL_-.72777 varP_2.98577 _#_ high_4.1500 low_-1.280 mediana_.7700
12-02 avg_-0.164 stddev_1.80055 varL_-1.96455 varP_1.63655 _#_ high_2.0600 low_-2.940 mediana_.3500
12-03 avg_0.4 stddev_1.38089 varL_-.98089 varP_1.78089 _#_ high_2.9200 low_-1.200 mediana_-.4400
12-04 avg_0.224444 stddev_1.26011 varL_-1.035666 varP_1.484554 _#_ high_3.2400 low_-1.520 mediana_.1400
12-05 avg_0.706667 stddev_1.38795 varL_-.681283 varP_2.094617 _#_ high_4.0500 low_-1.070 mediana_-.2200
12-06 avg_0.07 stddev_1.05962 varL_-.98962 varP_1.12962 _#_ high_1.8700 low_-1.260 mediana_.4300
12-07 avg_0.0509091 stddev_1.25148 varL_-1.2005709 varP_1.3023891 _#_ high_1.6700 low_-3.060 mediana_.4700
12-08 avg_-0.66 stddev_1.79019 varL_-2.45019 varP_1.13019 _#_ high_1.2800 low_-5.190 mediana_.6700
12-09 avg_-0.532 stddev_1.16674 varL_-1.69874 varP_.63474 _#_ high_1.8700 low_-2.370 mediana_-.2300
12-10 avg_0.0466667 stddev_0.858513 varL_-.8118463 varP_.9051797 _#_ high_.9700 low_-1.890 mediana_.9700
12-11 avg_-0.514444 stddev_1.39894 varL_-1.913384 varP_.884496 _#_ high_2.0600 low_-2.600 mediana_-.9100
12-12 avg_0.146 stddev_2.04947 varL_-1.90347 varP_2.19547 _#_ high_2.6600 low_-4.940 mediana_.4200
12-13 avg_0.386364 stddev_1.33806 varL_-.951696 varP_1.724424 _#_ high_2.1700 low_-2.340 mediana_.2100
12-14 avg_-0.0754545 stddev_0.967972 varL_-1.0434265 varP_.8925175 _#_ high_1.6800 low_-2.260 mediana_-.1900
12-15 avg_-0.613 stddev_1.04317 varL_-1.65617 varP_.43017 _#_ high_.7900 low_-2.130 mediana_.3300
12-16 avg_0.535 stddev_1.38641 varL_-.85141 varP_1.92141 _#_ high_3.2100 low_-1.720 mediana_-.3300
12-17 avg_-0.38 stddev_0.86984 varL_-1.24984 varP_.48984 _#_ high_.7100 low_-1.750 mediana_.6600
12-18 avg_0.546667 stddev_1.40885 varL_-.862183 varP_1.955517 _#_ high_2.2600 low_-2.140 mediana_-.5800
12-19 avg_-0.379 stddev_0.948066 varL_-1.327066 varP_.569066 _#_ high_.8900 low_-1.840 mediana_.3700
12-20 avg_0.221818 stddev_2.18773 varL_-1.965912 varP_2.409548 _#_ high_4.1700 low_-5.030 mediana_.5900
12-21 avg_0.0309091 stddev_1.98397 varL_-1.9530609 varP_2.0148791 _#_ high_2.6600 low_-3.240 mediana_.2400
12-22 avg_0.398 stddev_0.422535 varL_-.024535 varP_.820535 _#_ high_1.0700 low_-.6100 mediana_.7000
12-23 avg_0.402 stddev_0.873359 varL_-.471359 varP_1.275359 _#_ high_1.9600 low_-1.230 mediana_.2400
12-24 avg_-0.134286 stddev_0.401029 varL_-.535315 varP_.266743 _#_ high_.3300 low_-.9100 mediana_.1700
12-26 avg_0.194286 stddev_0.554922 varL_-.360636 varP_.749208 _#_ high_1.1900 low_-.5400 mediana_-.1400
12-27 avg_0.612727 stddev_0.948128 varL_-.335401 varP_1.560855 _#_ high_1.9200 low_-1.640 mediana_.6700
12-28 avg_-0.2 stddev_1.25645 varL_-1.45645 varP_1.05645 _#_ high_2.8100 low_-1.910 mediana_-.5600
12-29 avg_0.812 stddev_1.24829 varL_-.43629 varP_2.06029 _#_ high_3.3300 low_-1.050 mediana_.8000
12-30 avg_-0.692 stddev_1.23419 varL_-1.92619 varP_.54219 _#_ high_1.0800 low_-2.610 mediana_-.0600
12-31 avg_-0.0322222 stddev_0.7156 varL_-.7478222 varP_.6833778 _#_ high_1.3800 low_-1.250 mediana_.1300
###---------------------------------------------------------------------------------###

0 (0)
Article Rating (No Votes)
Rate this article
Attachments
There are no attachments for this article.
Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
Full Name
Email Address
Security Code Security Code
Related Articles RSS Feed
Raport „FinTech Hub Polska – jak skutecznie zbudować centrum finansowe nowej generacji w Polsce”
Viewed 1702 times since Fri, Jun 1, 2018
Podstawy blockchain po polsku – raport
Viewed 1733 times since Fri, Jun 1, 2018
Stop Loss ( SL )
Viewed 19 times since Mon, Jun 10, 2024
WIG20 Statystyka 1991-2023
Viewed 117 times since Wed, Mar 27, 2024
Dane i Analizy
Viewed 6698 times since Fri, Oct 28, 2022
Risk_Loss_Table
Viewed 797 times since Sat, Aug 8, 2020
Technologia DLT BlockChain
Viewed 1489 times since Wed, May 30, 2018
LEKSYKON POJĘĆ NA TEMAT TECHNOLOGII BLOCKCHAIN I KRYPTOWALUT
Viewed 2243 times since Sat, Jun 9, 2018
Kontrakty inteligentne – raport Chamber of Digital Commerce
Viewed 1472 times since Fri, Jun 1, 2018
RegTech może obniżyć koszty regulacji i nadzoru w sektorze finansowym – raport Fundacji
Viewed 1357 times since Fri, Jun 1, 2018